1. Inzertní web inzerujcokoliv.cz je provozován společností 

  MICROVISION s.r.o.
  zapsaná u Městského soudu v Praze (oddíl C, značka 298402)
  IČO: 02001284, DIČ02001284

  Sídlo:
  Na Folimance 2155/15
  12000 Praha 2

  Jednatel: Nataša Řezníčková

  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 737303303

 2. Provozovatel je zároveň Správcem webu a poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na web v rámci inzerce textové, obrazové a zvukové informace (data). Web umožňuje komukoliv tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. 

 3. Uživatelem webu je každá osoba, která web používá v rámci inzerce, propagace nebo k získávání obsahu inzerce inzerentů (včetně kontaktů na inzerenty, které tito k tomuto účelu poskytnou). Uživatelem je i každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby tohoto webu.

 4. Pro využívání  tohoto inzertního webu je nutné souhlasit s těmito Podmínkami a s Pravidly inzerce a využíváním webu uživatel souhlasí s těmito podmínkami a Pravidly inzerce

 5. Při využití služeb webu je uživatel povinen uvést osobní údaje, které jsou potřeba pro určitý druh využívání služeb webu. Pro registraci ke vkládání inzerátů je nutné uvést jméno a emailovou adresu, v případě placených služeb je nutné uvést fakturační údaje.

 6. V rámci obsahu inzerátů vkládá uživatel další informace dle své vlastní úvahy. Mohou to být informace osobního charakteru, ale také takové, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná-li se o osobní údaje, které uživatel v rámci inzerce osobně zveřejní, pak jsou k dispozici komukoliv a provozovatel webu s nimi nenakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 7. Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne v rámci inzerce, diskusí, hodnocení inzerce a dalších služeb webu mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

 8. Uživatel není oprávněn využívat služeb tohoto inzertního k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby webu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci tohoto webu. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb toto webu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty.

 9. Uživatel tímto vyslovuje provozovateli webu souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb tohoto webu. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách webu, funkcích, provozu, novinkách atd. Emaily mohou mít také informační nebo reklamní charakter a tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany provozovatele webu. Při nesouhlasu ze zasíláním reklamních emailů se může uživatel ze zasílání odhlásit způsobem uvedeným v informacích o ochraně osobních údajů.

 10. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb webu předá své názory, připomínky, hodnocení či jiná sdělení nebo textová, obrazová či zvuková data (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje k nim Správci právo s nimi jakýmkoliv způsobem nakládat, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském.  Správci nevzniká povinnost získané informace a data užívat a je oprávněn je kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

 11. Uživatel vysloveně souhlasí s tím, že je Správce oprávněn sledovat údaje jednotlivých uživatelů i údaje z inzerce pro statistické účely a je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto výsledky nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo být identifikován. 

 12. Správce neodpovídá za činnost uživatelů na webu ani za způsob jakým služby webu využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb či informací na webu uživateli či třetími osobami.

 13. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb tohoto webu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb webu, a to v přímé či nepřímé souvislosti.

 14. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů kdykoliv služby webu upravovat, nabízet nové nebo rušit stávající.

 15. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek a Pravidel inzerce. Změna je vždy platná a účinná okamžikem zveřejnění na na tomto webu.

 16. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek a Pravidel inzerce. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb tohoto webu po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

 17. Pokud Správce usoudí, že Uživatel porušil Podmínky webu, Pravidla inzerce nebo zákony, je oprávněn smazat nebo deaktivovat data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

 

Registrace na tomto inzertním webu
 
Využívání inzerce na tomto webu vyžaduje registraci uživatele.
Součástí registrace je odsouhlasení podmínek "Ochrany osobních údajů" a v rámci registrace uživatel souhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů a přijímá je.
Registrovaný uživatel automaticky souhlasí se zasíláním informací týkajících se tohoto webu, inzerce a souvisejících témat, a to prostřednictvím uvedené emailové adresy při registraci.

 

 

Placené služby

Inzerce na tomto webu je v základní verzi zdarma. Je možné si však připlatit za určité nadstandardní služby - výhody, především za:

 • možnost inzerát topovat (bude přemístěn na přední pozice v seznamu inzerátu)
 • možnost zvýraznit inzerát mezi ostatními (a to i v rámci topovaných inzerátů) 3 způsoby
 • možnost zobrazovat inzerát v "Doporučených inzerátech" v horní části úvodní strany a každé stránky s inzeráty
 • možnost vkládání většího počtu fotografií
 • možnost dlouhodobého trvání platnosti inzerátů

Jednotlivé ceny jsou uvedeny v ceníku.

Za jednotlivé výhody můžete platit buď samostatně nebo si můžete předplatit nějaký z balíčků výhod, kde je zahrnuto více výhod současně a tím můžete i výrazně ušetřit.

 

Možnosti úhrady za zvýhodnění - čím se platí

Zaplatit za zvýhodnění je množné buď rovnou penězi, nebo je množné si zakoupit tzv. Balíček bodů, který má pak uživatel k dispozici ve své virtuální peněžence na svém účtu a kdykoliv z těchto bodů může hradit vybraná zvýhodnění. Jeden bod má hodnotu 1 Kč. Balíčky bodů obsahují různé počty bodů a při vyšších počtech bodů v balíčku se cena průměrná cena za 1 bod snižuje.  Bod má přesto při následném jeho použití na uhrazení výhod stále hodnotu plného bodu.

 

Přímé platby za zvýhodnění nebo platby za balíčky bodů jsou prováděny přes platební bránu ComGate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu této společnosti.

Možnosti plateb:

 • bankovním převodem – včetně online bankovnictví
 • online platební kartou (pokud je tato forma u objednávky dostupná)
 • prostřednictvím SMSek

Dodaní zaplacené služby: Po zaplacení vybraných výhod při zadávání inzerce se výhody automaticky nastaví. V případě pozdějších využití výhod jsou tyto automaticky nastaveny ihned po jejich zaplacení. Výhody se dají nastavit v účtu uživatele kdykoliv.


 

Reklamace

Reklamace je možná v případě že:

 • není možné použít zaplacenou službu - zvýhodnění
 • po zaplacení balíčku bodů se body na účtě neobjeví

Způsob uplatnění reklamace:

Uživatel uplatní reklamaci emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsob vyřízení reklamace:

V případě potřeby bude Uživateli vše potřebné nastaveno ručně


Zrušení zaplacených výhod a nevyužité body

Pokud je použito jakékoliv zaplacené zvýhodnění a uživatel se v době platnosti této výhody rozhodne je již dál nevyužívat, zaplacená částka ani její poměrná část vrácena uživateli nebude.

Zakoupené body, které uživatel nevyužije, se zpětně neproplácí. Zůstanou na účtě uživatele k použití na případnou další inzerci. Pokud Uživatel zruší svůj účet, nevyužité body propadají bez náhrady.

Pokud Uživatel poruší při inzerci zákon, tyto Podmínky nebo Zásady pro inzerci a inzerát mu bude smazán nebo mu bude zcela zrušen účet, případné zaplacené zvýhodnění a případné nevyužité body mu propadají.

 

 

Závěrem

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se tohoto webu, Pravidel inzerce či Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo kontaktních informací uvedených na tomto webu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.